Privacy verklaring Zoomnetic

Dit is de privacy verklaring van de besloten vennootschap Zoomnetic B.V., hierna: Zoomnetic. Zoomnetic is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer …… en is gevestigd aan de IJsclubstraat 35, 3061 GR te Rotterdam. In dit document wordt uitgelegd hoe Zoomnetic omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Zoomnetic de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zoomnetic verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat betrokkenen deze gegevens zelf aan ons verstrekken Hieronder is een overzicht zichtbaar van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
– Productinformatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zoomnetic verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere marketing en communicatie uitingen
– Betrokkenen te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Betrokkenen te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij betrokkenen af te leveren
– Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website
– Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zoomnetic neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zoomnetic) tussen zit. De betrokkene is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt de schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de Betrokkenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zoomnetic bewaart geen persoonsgegevens die langer dan strikt nodig zijn om de doelen te realiseren waarvoor gegevens verzameld worden. De door Zoomnetic verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zoomnetic verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met personen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens of andere privacygevoelige informatie worden nooit verkocht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zoomnetic gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak van bezoekers. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld bepaalde voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door het internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is er de mogelijkheid alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bezoekers hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Zoomnetic en hebben zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat bezoekers bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij van hen beschikken in een computerbestand naar de bezoeker of een ander, door de genoemde organisatie, te sturen. Zij kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@zoomentic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de persoon zelf is voldaan, vragen wij deze persoon een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Deze kopie dient een pasfoto te hebben. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek . Zoomnetic wilt bezoekers er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zoomnetic neemt de bescherming van gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@zoomentic.nl.

Bijzondere gegevens die wij delen met betrokkenen partijen

Om diensten zo goed mogelijk te kunnen vervullen worden bijzondere gegevens met klanten gedeeld. Gegevens die hieronder vallen zijn:

  • Adresgevens (om producten te kunnen verzenden van de klant naar de tester, en andersom)
  • Opgegeven telefoonnummer (om een 1-op-1 gesprek tussen klant en tester te realiseren)
  • Opgegeven e-mailadres (om communicatie tot stand te brengen tussen Zoomnetic, klant en tester)
  • Adviesvideo (om het testproces samen te vatten)

Privacy voorwaarden

De bovenstaande bijzondere gegevens mogen op geen enkele wijze gedeeld worden met partijen die geen aandeel hebben in het testproces van Zoomnetic. Indien dit gebeurd heeft Zoomnetic het recht een boete op te leggen van €20.000,- excl. juridisch gemaakte kosten.

Logo Zoomnetic

Alle rechten voorbehouden © 2020 Zoomnetic